Follow

Borde nog skaffa någon VPN-tjänst igen så att kan se SVT Play. De här måste jag bara se: Himlens mörkrum - 10 bilder, 10 berättelser från 10 fabriker i vårt avlånga land fotosidan.se/cldoc/linktip/tv-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon@LundgrenSjostrom

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!