Follow

Satte upp YunoHost på en gammal server hemma. Fungerade utmärkt att flytta över backupen och köra vidare där. Men så länge jag inte behöver stora mängder skivutrymme är Digital Ocean så pass billigt att jag nu ändå fortsätter att köra där tills vidare.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon@LundgrenSjostrom

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!