Follow

YunoHost förresten fungerar långt över förväntan. För tillfället har Pocket och i viss mån Evernote blivit ersatt av Wallabag medan Gitea har ersatt Gitlab. I övrigt vänjer jag mig vid att använda Mastodon, Pixelfed och Nextcloud även Twitter, Instagram och OneDrive-användningen kanppast kommer att försvinna på länge.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon@LundgrenSjostrom

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!